نشریه علم و مهندسی سرامیک- هیات تحریریه
اسامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  ایمیل

  سمت

  دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  V_K_marghusyahoo.com

  مدیر مسئول

scopus profile

  دکتر حسین سرپولکی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  hsarpoolakyiust.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر جعفر جوادپور

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  javadpourjiust.ac.ir

سردبیر

scopus profile

  دکتر علی بیت اللهی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  beitollaiust.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر فتح الله مضطرزاده

  دانشگاه امیر کبیر

  moztarzadehaut.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر علی نعمتی

  دانشگاه صنعتی شریف

  nematisharif.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر عباس کیانوش

  دانشگاه تبریز

  akianvashtabrizu.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر فرهاد گلستانی فرد

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  golestanifardiust.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر مهران صولتی

  دانشگاه امیر کبیر

  solatiaut.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر احسان طاهری نساج

  دانشگاه تربیت مدرس

  taherimodares.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر محمد علی فقیهی ثانی

  دانشگاه صنعتی شریف

  faghihisharif.edu

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر محمد علی بهره ور

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  mabahrevargmail.com

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile

  دکتر بیژن افتخاری

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  beftekhariiust.ac.ir

  عضو هیئت تحریریه

scopus profile
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علم و مهندسی سرامیک:
http://ijcse.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب