نشریه علم و مهندسی سرامیک- هیات تحریریه
اسامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  ایمیل

  سمت

  دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  V_K_marghus@yahoo.com

 

  مدیر مسئول

  دکتر حسین سرپولکی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  hsarpoolaky@iust.ac.ir

 

  سردبیر

  دکتر جعفر جوادپور

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  javadpourj@iust.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر علی بیت اللهی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  beitolla@iust.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر فتح الله مضطرزاده

  دانشگاه امیر کبیر

  moztarzadeh@aut.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر علی نعمتی

  دانشگاه صنعتی شریف

  nemati@sharif.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر عباس کیانوش

  دانشگاه تبریز

  akianvash@tabrizu.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر فرهاد گلستانی فرد

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  golestanifard@iust.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر مهران صولتی

  دانشگاه امیر کبیر

  solati@aut.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر احسان طاهری نساج

  دانشگاه تربیت مدرس

  taheri@modares.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر محمد علی فقیهی ثانی

  دانشگاه صنعتی شریف

  faghihi@sharif.edu

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر محمد علی بهره ور

  پژوهشگاه مواد و انرژی

  mabahrevar@gmail.com

 

  عضو هیئت تحریریه

  دکتر بیژن افتخاری

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  beftekhari@iust.ac.ir

 

  عضو هیئت تحریریه

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علم و مهندسی سرامیک:
http://ijcse.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب